Zmagujemo z vrednotami

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju


Program za šole in vrtce, namenjen spodbujanju otrok in mladostnikov k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti s sodelovanjem staršev in vzornikov.

Vključevanje vrednot v izobraževanje

Etično učenje se mora začeti že v zgodnjem otroštvu.


Osnove programa

Program Zmagujemo z vrednotami nudi strokovne vsebine ter učinkovite pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje etike in splošnih človeških vrednot v vrtcih in osnovnih šolah. Program ne posega na področje kurikulov in učnih načrtov, pač pa podpira vrtce in šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva. Osnoval ga je Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj na najširših temeljih in tradiciji slovenske ter evropske kulture in zgodovine.

Izhodišče programa

Program Zmagujemo z vrednotami temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva je podlaga za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Cilji

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;
  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih odločitev in dejanj;
  • Boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;
  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu.

Vizija

  • Pošteni, odgovorni, samozavestni in srečni posamezniki s sposobnostjo in željo pozitivno prispevati k družbi;
  • Večja sreča in blaginja otrok, staršev, učiteljev in drugih članov družbe;
  • Zmanjšan razkorak med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem;
  • Stabilna družba prihodnosti, utemeljena na etiki, vrednotah in znanju.

Izvedba programa

Trajnostni ponavljajoči triletni cikel iz 10 modulov


Zmagujemo z vrednotami je trajnosten in cikličen program. En cikel je sestavljen iz desetih modulov, ki trajajo vsak po približno deset tednov oziroma trije moduli na šolsko leto. Posamezen vrtec ali šola v dobrih treh letih tako v celoti predela vsebine enega cikla. Moduli ustrezajo desetim vrednotnim domenam modela Ogrodje etike in vrednot, ki ga je razvil Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj.

Vstop v program

Pristop vrtca ali šole v program

Ko se ustanova odloči za sodelovanje v programu, ravnatelj šole ali vrtca podpiše pristopno izjavo v program.

Preberi več

Vrtci in šole se v program lahko vključijo pred začetkom šolskega leta ali kadarkoli med letom ob začetku tekočega modula. Če želite pristopiti k programu, izpolnite prijavnico, ki se nahaja na tej povezavi.

Imenovanje varuhov etike in vrednot

Vrtec oziroma šola med zaposlenimi imenuje varuhe etike in vrednot, ki so koordinatorji dejavnosti programa ter vezni člen med vrtcem oz. šolo in Inštitutom za etiko.

Preberi več

Varuhi so osebe, na katere se otroci, učenci, sodelavci, starši in drugi obračajo z vprašanji, povezanimi z etiko in vrednotami. Osebno si prizadevajo za dobrobit vseh sodelujočih v projektu in za čim večjo učinkovitost dejavnosti za doseganje želenih ciljev. Obenem z lastnim zgledom stremijo k trdnim etičnim standardom in univerzalnim vrednotam.

Uvodno izobraževanje varuhov etike in vrednot

Izobraževanje je namenjeno pridobivanju temeljnih znanj s področja splošnih vsebin programa, ki so potrebna za nadaljevanje udejstvovanja ustanove v programu.

Preberi več

Izobraževanje je obvezno za bodoče varuhe etike in vrednot v posameznem vrtcu oz. šoli. Udeleženci uvodnega izobraževanja prejmejo priročnik in napotke za izvajanje programa na svoji ustanovi.

Certifikat

Sodelujoče ustanove v prvem letu sodelovanja v programu prejmejo Certifikat o vključenosti izobraževalne ustanove v program Zmagujemo z vrednotami.

Preberi več

S pridobitvijo certifikata šola oziroma vrtec dobi pravico do uporabe znaka programa, ki ga lahko uporabi na svoji spletni strani in ostalih predstavitvenih gradivih. Pravica do uporabe znaka programa velja, dokler je ustanova vključena v program.

Potek programa

Raziskava

V vrtcu ali šoli Inštitut za etiko izvede raziskavo med zaposlenimi in starši ter v šoli tudi med starejšimi učenci. Namen raziskave je določitev indeksa uresničenosti etike in vrednot na ustanovi.

Preberi več

Ustanova na osnovi raziskave prejme sliko o tem, katere so močneje in katere šibkeje izražene vrednote, primerjavo z drugimi vrtci oz. šolami in osnovo za meritev lastnega napredovanja v prihodnjih letih. Ti rezultati se lahko uporabijo kot izhodišče za strateško načrtovanje, za delo na kakovosti in za samoevalvacijo ustanove. Raziskava se ponavlja ob izteku vsakega cikla programa. Namen nadaljnjih raziskav je preverjanje napredka vsake posamezne ustanove. Raziskava temelji na modelu Ogrodje etike in vrednot.

Izobraževanja za module

Izobraževalni dogodki za varuhe etike in vrednot so organizirani trikrat na leto kot uvod v posamezni modul.

Preberi več

Na izobraževanjih so poleg predstavitve vrednotne domene in priročnika za modul tudi predavanja gostujočih uveljavljenih strokovnjakov s področja etike in vrednot ter drugih posameznikov, ki so se izkazali na področju posamezne vrednotne domene. V okviru izobraževanj je omogočena tudi medsebojna izmenjava idej in dobrih praks med sodelujočimi v programu.

Izvajanje modulov

Vrtec ali šola, ki se vključi v program, v treh letih izpolni en cikel programa, v katerem predela vsebine vseh vrednotnih domen modela Ogrodje etike in vrednot, ki smo jih poimenovali kot module.

Preberi več

Vrednotnih domen in modulov je deset: Znanje in modrost; Skrb za sočloveka; Življenje, narava, zdravje; Kultura; Univerzalizem; Pravičnost; Tradicija; Delo in ustvarjalnost; Integriteta ter Humanost. Znotraj vsake vrednotne domene je zaobjetih več vrednot, ki se v obliki aktivnosti obdelajo v poteku posameznega modula.

Orodja in dejavnosti programa

Vrhunsko strokovno znanje, preneseno v praktično uporabnost


Orodja

Priročniki

Za vsak modul Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj pripravi obsežen priročnik, ki ga v uporabo dobijo varuhi in predstavlja najpomembnejše orodje programa.

Preberi več

Priročnik predstavlja vrednotno domeno ter vsebuje širok nabor dejavnosti za zaposlene ter otroke oz. učence in predloge za sodelovanje s starši. Zadnji del priročnika pa prinaša bogat nabor virov (literarnih, zvočnih, filmskih, spletnih), ki se jih lahko uporabi pri spoznavanju posameznih vrednot in služijo kot dober uvod v neko širšo dejavnost, ter izbor pregovorov in citatov, ki navdihujejo in spodbujajo razmislek o določeni vrednoti.

Spletna učilnica

Sodelujočim ustanovam je omogočen dostop do spletnega središča, kjer se lahko o področju etike in vrednot izobražujejo vsi zaposleni na ustanovi.

Preberi več

V spletno učilnico sistematično nalagamo gradivo, obveščamo sodelujoče ter ustvarjamo prostor sodelovanja. Del tega prostora sodelovanja je tudi izmenjava primerov dobrih praks.

Delo v vrtcih in šolah

Dejavnosti

Osrednji del naših priročnikov za module so navodila za številne vaje in aktivnosti, ki spodbujajo vedenje, povezano s posameznim vrednotnim področjem.

Preberi več

Navodila za dejavnosti so povezane v sklope za vrtce in za šole. Vključeni so tudi predlogi za medsebojne aktivnosti za zaposlene v šoli oziroma vrtcu za krepitev vezi v kolektivu in izboljšanje vzdušja na ustanovi ter ideje za sodelovanje in povezovanje s starši in krajevnimi skupnostmi. Vse dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in vzgojitelji s svojimi učenci in varovanci, so premišljeno izbrane in vsem sodelujočim pomagajo spoznati in usvojiti vrednote. Poleg tega je vzgojiteljem in učiteljem dopuščeno precej svobode in kreativnosti pri prilagajanju vaj lastnim zamislim.

Dobre prakse

Glavni del prostora sodelovanja, ki ga nudi naša spletna učilnica, je izmenjava primerov dobrih praks sodelujočih ustanov.

Preberi več

V spletni učilnici je udeležencem omogočena možnost posredovanja svojih izkušenj, znanj in vprašanj drugim sodelujočim vrtcem in šolam ter možnost prenašanja izkušenj iz drugih sodelujočih ustanov. V zbirko, ki je na voljo vsem vključenim v program, so vrtci in šole vnesli že preko 2000 primerov dobrih praks, od izdelave plakatov, obiskov različnih ustanov in oseb pa vse do raziskovalnih projektov in številnih drugih manjših ali večjih projektov. Ti predstavljajo izjemno bogato zakladnico znanja različnih možnih dejavnosti s področja različnih vrednotnih domen.

Vzorniki

Na naši spletni strani objavljamo video posnetke etičnih posameznikov, ki s svojim življenjem in delom posebej izstopajo v določeni vrednotni domeni.

Preberi več

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj izvaja in objavlja nagovore in intervjuje z uglednimi in uspešnimi osebami, ki smo jih izbrali za vzornike na državnem nivoju. Še veliko več video posnetkov pa pripravljajo učenci in strokovni delavci v šolah in vrtcih, ki vzornike poiščejo v svojem lokalnem okolju. Zanimivi, navdihujoči in tudi izjemni posnetki predstavljajo dobre zgodbe vzornikov, ki vlečejo z zgledom. Video posnetki ponujajo tudi odlično možnost nagovora otrokom in zaposlenim ter kot uvod v dejavnosti iz posameznega modula.

Se želite vključiti v program?


Izpolni obrazec